İlamsız Takip ile Takip Öncesi Yediemin Ücreti Tamamının Alınamayacağı (2015)


Menkul ve Gayrimenkul Haczi, Kıymet Takdiri ve Muhafazası, Yediemin İşlemleri, Haczi Kabil Olan ve Olmayan Mallar, İstihkak İddiaları, Hapis Hakkı Uygulamaları.
Cevapla
Kullanıcı avatarı
Hepsihukuk
Mesaj Panosu Yöneticisi
Mesajlar: 2278
Kayıt: 28 Mar 2021, 13:29
İletişim:

T.C.
YARGITAY
12. Hukuk Dairesi

ESAS NO : 2015/7617
KARAR NO: 2015/17836

İNCELENEN KARARIN
MAHKEMESİ: Alanya 1. İcra Hukuk Mahkemesi
TARİHİ : 07/01/2015
NUMARASI: 2014/765-2015/16


Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi Ş.A. tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü:

Alacaklının borçlu hakkında başlattığı genel haciz yolu ile ilamsız icra takibinde, takip konusu alacağın haciz ve trafikten men edilerek yed’iemin sıfatı ile taraflarına tevdi edilen aracın otopark- yed’i emin ücretinden kaynaklandığı, alacaklı vekilinin, rehin ve hapis hakkından doğan bu alacağın, alacaklı tarafça hiç takip konusu yapılmaması halinde dahi öncelikli olduğunu, muhafaza gideri niteliğindeki bu alacağın İİK’nun 138. maddesi uyarınca sözkonusu aracın ihalesi sonrasında dosyaya giren satış parasından öncelikle ödenmesi gerektiğini ileri sürerek icra müdürlüğünce verilen ret kararının iptali ve birikmiş otopark borcunun ödenmesi istemi ile icra mahkemesine başvurduğu, mahkemece, şikayetin reddine karar verildiği, iş bu kararın alacaklı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine kesin karar olduğu gerekçesi ile temyiz talebinin reddedildiği görülmektedir.

Şikayete konu icra müdürlüğünün 26.12.2014 tarihli ret kararı, takip konusu yapılan ve tahsili gereken ana alacağa dönüşen otopark ücretine ilişkin olup salt muhafaza-yed’iemin ücretine ilişkin olmadığından miktar ve nitelik itibariyle İİK'nun 363. maddesinde öngörülen temyizi kabil kararlardan olduğu anlaşılmakla, temyiz talebinin reddine dair Alanya 1.. İcra Mahkemesi'nin 15/01/2015 tarih ve 2014/765 E.-2015/16 K.sayılı ek kararının kaldırılmasına oybirliğiyle karar verildikten sonra asıl karara yönelik temyiz itirazlarının incelenmesine geçildi:

Tarafların karşılıklı iddia ve savunmalarına, dayandıkları belgelere, temyiz olunan kararda yazılı gerekçelere göre yerinde bulunmayan temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun mahkeme kararının İİK'nun 366. ve HUMK'nun 438. maddeleri uyarınca (ONANMASINA), alınması gereken 27,70 TL temyiz harcından, evvelce alınan harç varsa mahsubu ile eksik harcın temyiz edenden tahsiline, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 25.06.2015 gününde oybirliğiyle karar verildi.
T.C.
ALANYA
1. İCRA HUKUK MAHKEMESİ


ESAS NO :2014/765
KARAR NO:2015/16

DAVA :Şikayet (İcra Memur Muamelesi)
DAVA TARİHİ :26/12/2014
KARAR TARİHİ :07/01/2015


Mahkememize açılan dava üzerine dosya üzerinden yapılan inceleme sonucunda;

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ: Davacı vekili; Alanya 2.İcra Müdürlüğünün 2014/4757 esas sayılı dosyasından ilamlı takibe geçildiğini, müvekkilinin Emniyet Müdürlüğü ve Vergi Dairesi ile anlaşması olan otopark ve yediemin deposu işletmekte olduğunu, trafikten men edilen tüm araçların müvekkilinin otoparkına çekildiğini, 2010 yılının Ocak ayında davaya konu 06 AL **** plakalı aracın trafikten men edilerek müvekkilinin otoparkına çekildiğini, aradan 5 yıl geçmiş olmasına rağmen bu aracın hiçbir kurum veya kişi tarafından teslim alınmadığını, otoparkta çürümeye yüz tuttuğunu, bu durumun müvekkiline zarar verdiğini belirterek bu nedenle kendilerinin satış talebinde bulunduklarını, 5 yıl içinde 30.000,00 TL kadar otopark yediemin alacaklarının doğduğunu, bu aracın ihale yoluyla satışını sağladıklarını, aracın ihalesinden sonra elde edilen paranın icra müdürlüğünden talep ettiklerinde ise taleplerinin İİK'nun 270.maddesi gereğince reddedildiğini, bu ret kararının kanuna aykırı olduğunu, bu nedenle icra memur işlemini şikayet ettiklerini ve bu ret kararının kaldırılmasını, birikmiş otopark borcunun kendilerine ödenmesine karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Alanya 2.İcra Müdürlüğünün 2014/4757 esas sayılı dosyasının incelenmesinde; alacaklı E. Ltd.Şti adına H.A. vekili tarafından, borçlu K. Tur.San.ve Tic.Ltd.Şti hakkında, toplam 17.700,00 TL alacağın tahsili amacıyla ilamsız yolla icra takibine geçildiği, ödeme emrinin borçluya 01/07/2014 tarihinde tebliğ edildiği, alacaklı vekilinin haciz talebinde bulunduğu, icra müdürlüğünce 16/07/2014 tarihinde dosyaya konu araç başında haciz işlemi yapılarak yediemin olarak S.B.'a teslim edildiği, borçluya çıkarılan 103 davetiyesinin 20/08/2014 tarihinde tebliğ edildiği, alacaklı vekilince satış avansının yatırılarak satış talebinde bulunulduğu ve aracın 26/11/2014 tarihli 1.açık artırmasında 18.550,00 TL bedelle A.Y.'a ihale edildiği, alacaklı vekilinin 11/12/2014 tarihinde satışının yapılıp para çevrilen araç ücretinin kendilerine ödenmesini talep ettikleri, ancak icra müdürlüğünce bu taleplerinin 26/12/2014 tarihinde reddedildiği, mahkememize ise davanın 26/12/2014 tarihinde açıldığı görülmüştür.

Mahkememizce dosya üzerinden yapılan inceleme sonucunda; davacı vekili tarafından Alanya 2.İcra Müdürlüğünün 2014/4757 esas sayılı dosyasından birikmiş otopark alacaklarının kendilerine ödenmesine ilişkin mahkememize dava açılmış ise de; 26/12/2014 tarihinde icra müdürlüğünce açıklanan kararda da bahsedildiği üzere; T.İş Bankası AŞ'nin 1.sırada rehninin bulunduğu, bundan başka Ankara Keçiören Vergi Dairesi, Antalya Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü, Alanya Vergi Dairesi ve bir kısım icra-i haciz şerhlerinin davamıza konu Alanya 2.İcra Müdürlüğünün 2014/4757 esas sayılı dosyasının haczinden önce olduğu anlaşıldığından, öncesine tekabül eden ücretlerin icra dosyası üzerinden tamamının tahsil edilmesi söz konusu olamaz.Bu sebeple icra dosyasının 04/06/2014 tarihinde ilamsız olarak açılmış olması ve bu tarihten öncesini kapsayan otopark ücretinin icra dosyası üzerinden tahsili talep edilmiş ise de; bunun hesaplanmasının İİK'nun 270.maddesi anlamında tahsili mümkün olmadığından talebin reddine dair verilen karar doğru olduğundan, davanın reddine dair aşağıdaki şekilde hüküm kurulmuştur.

H Ü K Ü M: Gerekçesi yukarıda açıklandığı üzere;
Davanın Reddine,
Harçlar Kanunu gereğince alınması gereken 27,70 TL harcın, peşin olarak alınmış olan 25,20 TL harçtan mahsubu ile bakiye 2,50 TL harcın davacıdan tahsili ile hazineye irat kaydına,
Bu dosya nedeniyle davacı tarafça yapılmış olan yargılama giderlerinin davacı üzerinde bırakılmasına,
Artan gider avansı varsa kararın kesinleşmesi ve talep halinde davacıya iadesine,
Dair, dosya üzerinden yapılan inceleme sonucunda; İİK'nun 363.maddesi gereğince kesin olmak üzere karar verildi.08/01/2015
Cevapla
  • Benzer Konular
    Cevaplar
    Görüntüleme
    Son mesaj

“Haciz ve Kıymet Takdiri” sayfasına dön