Satış Talebi ile İhale Tarihi Arasındaki Yediemin Ücreti Paraya Çevirme Gideri


Menkul ve Gayrimenkul Haczi, Kıymet Takdiri ve Muhafazası, Yediemin İşlemleri, Haczi Kabil Olan ve Olmayan Mallar, İstihkak İddiaları, Hapis Hakkı Uygulamaları.
Cevapla
Kullanıcı avatarı
Hepsihukuk
Mesaj Panosu Yöneticisi
Mesajlar: 2278
Kayıt: 28 Mar 2021, 13:29
İletişim:

T.C.
YARGITAY
12. Hukuk Dairesi

ESAS NO : 2013/9286
KARAR NO: 2013/15666Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi M.Ş. tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü :

Borçlu vekili icra mahkemesine başvurusunda, ödeme emrinin Alanya'daki adresine tebliğ edildiğini, daha sonra yapılan tüm tebligatların usulsüz olarak müvekkilinin ayrılmış olduğu eski adresine yapıldığını, satıştan haberi olmadığını belirterek ihalenin feshi istemi ile icra mahkemesine başvurduğu, mahkemece, şikayetin reddine karar verildiği anlaşılmaktadır.

İİK.nun 106-144. maddelerinde paraya çevirme ile ilgili hükümler yer almış, aynı Kanun'un 116. maddesi gereğince 2.artırmada artırma bedelinin, menkulün tahmin edilen kıymetinin %40'ını bulması, satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacaklarının toplamından fazla olması ve bundan başka paraya çevirme ve paraların paylaştırma masrafını geçmesi zorunlu kılınmıştır. Bu durumda satış bedelinin tüm icra masraflarını değil, paraya çevirme ve paylaştırma giderlerini geçmesi gerektiğinin hüküm altına alındığı görülmekle, satış talebinden ihale tarihine kadarki paraya çevirme ve paylaştırma giderlerinin hesaplamada dikkate alınması gerekmektedir. Bu durumda, satış talebi ile ihale tarihi arasındaki yediemin ücretinin de paraya çevirme giderlerine dahil olduğu kabul edilerek, artırma bedelinin hesaplanmasında dikkate alınması zorunludur.

Somut olayda; satılacak taşınırın değeri 50.000 TL olarak belirlenmiştir. İkinci arttırmada 20.600 TL'ye ihalenin yapıldığı görülmektedir. Taşınırın muhammen değerinin %40'ının 20.000 TL, kıymet takdiri masrafının 64,45 TL, gazete ilan masrafının 350,00 TL tebligat masrafının 49,00 TL, 1. ve 2. ihale icra müdür yolluğu ve taksi ücretinin 128,90 TL olduğu gözetildiğinde muhammen bedelin %40'ı ile talimat icra dosyası kapsamından tespit edilen satış masrafları toplamının 20.592,35 TL olduğu görülmektedir. Esas icra dosyası getirtilip incelenmediğinden satış talebi ile ihale tarihi arasındaki yediemin ücreti tespit edilememektedir. Bu durumda mahkemece, Ankara 3. İcra Müdürlüğü'nün 2011/676 Esas sayılı dosyası getirtilerek satış talep tarihi ile ihale tarihi arasındaki yedieminlik ücreti satış masraflarına eklendiğinde İİK.nun 116. maddesinde açıklanan tutarı karşılayıp karşılamadığı tespit edilmeli, oluşacak sonuca göre karar verilmelidir.

Ayrıca, İİK’nun 114/2. maddesi gereğince, menkul malların ihalesinde satış ilanının taraflara tebliği zorunlu değildir. Somut olayda, icra müdürlüğünce düzenlenen 26.09.2010 tarihli satış kararında; "...bilgi amaçlı olarak dosya taraflarına tebligat gönderilmesine, tebligatların bila tebliğ iade olması halinde satışa etki etmemesine" karar verildiği, borçluya gönderilen satış ilanı tebligatının bila tebliğ iade edildiği görülmektedir. Borçlu, kendisine yapılan ödeme emri tebligatı dışındaki tüm tebligatların usulsüz olduğunu ileri sürdüğüne göre, mahcuzun haczinin ve değer takdirinin borçlunun yokluğunda yapıldığı ve bu tutanağın İİK’ nun 103. maddesine göre borçluya usulüne uygun tebliğ edilip edilmediğinin tespiti için esas dosyanın getirtilerek incelenmesi ve usulüne uygun tebliğ edilmemiş ise bu durumda, borçluya kıymet takdirine itiraz imkanı tanınmadığı gerekçesiyle de ihalenin feshine karar verilmesi gerekir.

O halde mahkemece Ankara 3. İcra Müdürlüğü'nün 2011/676 Esas sayılı takip dosyası getirtilip yukarda belirtilen hususlar yönünden inceleme yapılmadan eksik inceleme ile yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsizdir.

SONUÇ : Borçlunun temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK. 366 ve HUMK.’nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 25.04.2013 gününde oybirliğiyle karar verildi.
Cevapla
  • Benzer Konular
    Cevaplar
    Görüntüleme
    Son mesaj

“Haciz ve Kıymet Takdiri” sayfasına dön