Yediemin Ücreti - Bakanlık Tarifesi Hesabı Fazla - Borçlar Kanununa Göre İndirim


Menkul ve Gayrimenkul Haczi, Kıymet Takdiri ve Muhafazası, Yediemin İşlemleri, Haczi Kabil Olan ve Olmayan Mallar, İstihkak İddiaları, Hapis Hakkı Uygulamaları.
Cevapla
Kullanıcı avatarı
Hepsihukuk
Mesaj Panosu Yöneticisi
Mesajlar: 2278
Kayıt: 28 Mar 2021, 13:29
İletişim:

T.C.
YARGITAY
13. Hukuk Dairesi

ESAS NO : 2014/4795
KARAR NO : 2014/18530

Taraflar arasındaki itirazın iptali davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davalı avukatınca temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi gereği konuşulup düşünüldü.

KARAR
Davacı, özel bir yediemin depo işleticisi olduğunu, davalı tarafından “alacaklı” sıfatıyla, dava dışı üçüncü kişiye karşı başlatılan takip üzerine, haciz aşamasında takip borçlusuna ait menkul malların muhafaza altına alındığını, tutulan “yedieminlik zaptı” ve “protokol” ile kendisine teslim edilen mahcuza, icra memuru tarafından davalı vekilinin de kabul ve muvafakati ile günlük 7 TL yediemin ücreti taktir edildiğini, taraflarca tutanağın imza atına alındığını, mahcuz malın birikmiş yediemin depo ücretinin ödenmemesi üzerine, mahcuzun muhafaza altına alındığını 30/06/2009 tarihinden 28/06/2012 tarihine kadar biriken toplam 1093 günlük yedieminlik ücreti olan 7.651,00 TL’nin tahsili için takip başlattığını, ne var ki davalı tarafından haksız olarak takibe itiraz edildiğini ileri sürerek, itirazın iptaline, %40 icra inkar tazminatının tahsiline karar verilmesini istemiştir.

Davalı, davanın reddini dilemiştir.

Mahkemece, davanın kabulüne, itirazın iptaline, asıl alacak üzerinden hesaplanacak %20 icra inkar tazminatının tahsiline karar verilmiş, hüküm, davalı tarafından temyiz edilmiştir.

1-Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle yasaya uygun gerektirici nedenlere ve özellikle delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre davalının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan diğer temyiz itirazlarının reddi gerekir.

2- Alacaklısı davalı, borçlusu dava dışı şirket olan K. 4. İcra Müdürlüğü’ne ait 2009/2215 esas sayılı dosyası üzerinden, 15.650,00 TL miktarındaki senet bedelinin tahsili istemiyle 12.3.2009 tarihinde takip başlatıldığı, 30.6.2009 tarihinde yapılan haciz ve muhafaza işlemi sonucunda, borçluya ait muhtelif marka ve renklerde boyaların haczedilip, aynı tarihli “Yedieminlik Zaptı” ve taraflarca imzalanan protokol ile davacıya yediemin olarak teslim edildiği, söz konusu tutanakta, icra infaz memuru ile birlikte davacı ile davalı alacaklı vekilinin imzalarının bulunduğu, günlük 7,00 TL yedieminlik ve depo ücretinin takdir edildiği, davacının, 30.6.2009 - 28.6.2012 tarihleri arasındaki 1093 günlük yedieminlik ücreti olan 7.651,00 TL’nin tahsili istemiyle takip başlattığı, takibe vaki itiraz üzerine de eldeki davayı açtığı tüm dosya kapsamıyla anlaşılmaktadır.

Taraflar arasındaki uyuşmazlık yedieminlik ücretinden kaynaklanmakta olup, davanın dayanağı olan “yedieminlik zaptı” ve “protokol” bizzat icra müdürlüğünce yürütülen haciz ve muhafaza işlemleri sırasında imzalanmış ve haczedilen mahcuz mal, özel yediemin deposu işleten davacıya teslim edilmiştir.

Bilindiği üzere, Adalet Bakanlığı hacizli malların korunması için uygun göreceği yerlerde depo ve garaj açabileceği gibi, Adalet Bakanlığı Güçlendirme Vakfına da açtırabilir veya işletme hakkını verebilir. Alınacak depo ve garaj ücretleri Adalet Bakanlığınca belirlenir. Bu yerlerin çalışma esas ve usulleri yönetmelikte gösterilir. (İİK.88/IV md.) Adalet Bakanlığı veya Adalet Teşkilatını Güçlendirme Vakfınca mahcuz malların muhafazası için depo ve garajlar açılıncaya kadar, özel depo ve garajlarda, Adalet Bakanlığınca çıkartılan ilgili Yönetmelik ve ücret tarifelerinin uygulanmasına devam olunur. (4949 sayılı Kanunun 105. Maddesi ile 17.7.2003 tarihinde 2004 sayılı İcra İflas Kanununa eklenen geçici 4. Madde) Adalet Bakanlığına ait depo ve garajlarda muhafaza edilen mahcuz mallar için alınacak ücret tarifesi, her yıl Bakanlıkça belirlenerek Resmi Gazetede yayınlanmaktadır.

Her ne kadar, Adalet Bakanlığınca açılıp işletilen yediemin depoları hakkında uygulanmakta olan ücret tarifeleri sadece Bakanlıkça işletilen yediemin depoları için geçerli ise de, özel yediemin depolarına ilişkin ücret uyuşmazlıklarında da bu tarifedeki kurallardan yararlanılarak sonuca ulaşılmasının hakkaniyete daha uygun düşeceği, Yargıtay İçtihatlarıyla kabul edilmiştir.

Bu açıklamalardan sonra somut olaya bakılacak olursa; bizzat İcra Müdürlüğünce düzenlenen ve günlük 7,00 TL ücret takdir edilen 30.6.2009 tarihli “yedieminlik zaptı” icra memurunun yanı sıra, yediemin depo işleticisi davacı ve takip alacaklısı davalıyı temsilen vekili tarafından da imzalanmıştır. Ne var ki 17.363,35 TL’lik takip konusu alacak miktarı nedeniyle, haczedilen malların 1093 gün süre ile yediemin deposunda kaldığı anlaşılmakla, hacizli eşyanın değeri, depoda kaldığı sürenin uzunluğu, ortaya çıkan yediemin ücretinin fazlalığı göz önüne alınarak, Borçlar Kanunu’nun 43. maddesi gereğince ücretten hakkaniyete uygun bir indirim yapılması gerektiği kabul edilmelidir. O halde mahkemece açıklanan hususlar göz ardı edilerek, yazılı şekilde karar verilmiş olması, usul ve yasaya aykırı olup, bozmayı gerektirir.

SONUÇ : 1. bentte açıklanan nedenlerle davalının diğer temyiz itirazlarının reddine, 2. bentte açıklanan nedenlerle temyiz edilen hükmün davalı yararına BOZULMASINA, peşin alınan harcın istek halinde iadesine, 10.06.2014 gününde oybirliğiyle karar verildi.
Cevapla
  • Benzer Konular
    Cevaplar
    Görüntüleme
    Son mesaj

“Haciz ve Kıymet Takdiri” sayfasına dön