Haciz Tarihi ile Haczin Düştüğü Tarih Arasındaki Yediemin Ücreti Tarifeye Göre


Menkul ve Gayrimenkul Haczi, Kıymet Takdiri ve Muhafazası, Yediemin İşlemleri, Haczi Kabil Olan ve Olmayan Mallar, İstihkak İddiaları, Hapis Hakkı Uygulamaları.
Cevapla
Kullanıcı avatarı
Hepsihukuk
Mesaj Panosu Yöneticisi
Mesajlar: 2278
Kayıt: 28 Mar 2021, 13:29
İletişim:

T.C.
YARGITAY
4. Hukuk Dairesi

ESAS NO : 2014/1475
KARAR NO : 2014/3702

Davacı E. Makine Kalıp ve Plastik San. Tic. A.Ş. vekili Avukat B.K. tarafından, davalı İ.G. aleyhine 16/10/2012 gününde verilen dilekçe ile istirdat istenmesi üzerine mahkemece yapılan yargılama sonunda; davanın kısmen kabulüne dair verilen 15/02/2013 günlü kararın Yargıtay’ca incelenmesi davalı vekili tarafından süresi içinde istenilmekle temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra tetkik hakimi tarafından hazırlanan rapor ile dosya içerisindeki kağıtlar incelenerek gereği görüşüldü.

1-Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı kanıtlarla yasaya uygun gerektirici nedenlere, özellikle delillerin değerlendirilmesinde bir isabetsizlik görülmemesine göre davalının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları reddedilmelidir.

2-Davalının diğer temyiz itirazlarına gelince;

Dava, yedieminlik ücreti alacağı için yapılan icra takibi sonucu ödenen bedelin istirdadı istemine ilişkindir.Mahkemece davanın kısmen kabulüne karar verilmiş; hüküm davalı tarafından temyiz edilmiştir.

Dosyadaki bilgi ve belgelerden; davacı şirket tarafından dava dışı şirket aleyhine başlatılan İ. 6. İcra Müdürlüğü'nün 2003/6051 sayılı takip dosyasında borçlu şirkete ait aracın haczedilerek 16/10/2007 tarihinde davalı depo sahibine yediemin olarak teslim edildiği, davalı tarafından davacı aleyhine de İ. 14. İcra Müdürlüğü'nün 2012/9307 sayılı dosyası ile 16/10/2007-23/07/2012 tarihleri arasında geçen süre için yediemin ücreti alacağının tahsiline yönelik icra takibinin başlatıldığı ve takibin kesinleşmesi üzerine davacı tarafından icra dosyasına 16/10/2012 tarihinde 3.657,00 TL ödendiği anlaşılmaktadır.

Davacı tarafından haczedilerek özel depo sahibi davalı yediemine teslim edilen aracın üzerindeki haciz, süresinde satış istenmediğinden 16/10/2008 tarihinde düşmüş olup artık yedieminde muhafazasına gerek kalmamıştır. Davacı, aracın davalıya teslim edildiği 16/10/2007 tarihten haczin düştüğü tarihe İ.İ.K'nun 88/5. maddesi uyarınca yasal prosedürün başlatılması için geçecek makul sürenin eklenmesi ile bulunacak tarihe kadar tarifeye göre belirlenecek yedieminlik ücretinden davalıya karşı sorumludur.

Şu durumda mahkemece; Adalet Bakanlığı’na ait Depo ve Garajlarda Muhafaza Edilen Mahcuz Mallar İçin Alınacak Ücret Tarifesi Hakkında Tebliğ'de yer alan düzenlemeler ve bu Tarife'ye göre yukarıda bahsi geçen tarihler arasındaki süre için davacının sorumlu olduğu yedieminlik ücretinin gerekirse bilirkişi incelemesi de yaptırılarak belirlenmesi, davacının fazla ödemesi mevcut ise fazla ödemenin iadesine karar verilmesi gerekirken, 2004 sayılı İ.İ.K'nun 88/5 maddesindeki düzenlemenin yediemine bırakılan ve hukuken artık muhafazasına gerek kalmayan mallarla ilgili yapılacak prosedür ile hukuken muhafazaya gerek kalmadığı andan itibaren oluşacak yedieminlik ücretinin ne şekilde ödeneceğine ilişkin bulunduğu gözetilmeden yazılı şekilde karar verilmesi usul ve yasaya aykırı olup bozmayı gerektirmiştir.

SONUÇ: Temyiz olunan kararın yukarıda (2) no'lu bentte belirtilen nedenlerle BOZULMASINA, davalının diğer temyizi itirazlarının (1) no'lu bentte gösterilen nedenlerle reddine ve peşin alınan harcın istek halinde geri verilmesine 05/03/2014 gününde oybirliğiyle karar verildi.
Cevapla
  • Benzer Konular
    Cevaplar
    Görüntüleme
    Son mesaj

“Haciz ve Kıymet Takdiri” sayfasına dön