Yediemin Ücreti Ayrı Takip Dosyasında Talep Edilemez


Menkul ve Gayrimenkul Haczi, Kıymet Takdiri ve Muhafazası, Yediemin İşlemleri, Haczi Kabil Olan ve Olmayan Mallar, İstihkak İddiaları, Hapis Hakkı Uygulamaları.
Cevapla
Kullanıcı avatarı
Hepsihukuk
Mesaj Panosu Yöneticisi
Mesajlar: 2278
Kayıt: 28 Mar 2021, 13:29
İletişim:

Yedieminlik ücretinin ancak takip masrafı olarak muhafaza tedbirinin uygulandığı takip dosyasından talep edilebileceğine, muhafaza tedbirine konu takip dosyasından başka bir dosyada ayrı takip konusu yapılamayacağına dair Yargıtay 12. Hukuk Dairesi kararı ile karara konu mahkeme kararı...


Yargıtay 12. Hukuk Dairesinin 2015/9113 esas, 2015/19786 karar sayılı İLAMI

İNCELENEN KARARIN
MAHKEMESİ : Erzurum 1. İcra Hukuk Mahkemesi
TARİHİ : 05/02/2015
NUMARASI : 2014/356-2015/35


Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi M.M.M. tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü:

Borçlu tarafından alacaklı olduğu Erzurum 1. İcra Müdürlüğü'nün 2013/1742 E. sayılı takip dosyasında haczedilen menkullerin yediemin olarak alacaklı A.K.'a bırakıldığı, bu dosyadan hesaplanan yediemin ücretinin dosyaya yatırılması için dosya alacaklısı olan borçluya muhtıra tebliğ edildiği, yedieminlik ücretinin süresinde yatırılmaması üzerine İcra Müdürlüğü'nden tahakkuk eden yedieminlik ücretine ilişkin belge dayanak yapılmak suretiyle dosya alacaklısı aleyhine Erzurum 5. İcra Müdürlüğü'nün 2014/10602 E. Sayılı dosyasında genel haciz yoluyla ilamsız icra takibine başlandığı, borçlunun itirazı üzerine alacaklının itirazın kaldırılması istemiyle icra mahkemesine başvurduğu, Mahkemece istemin kabulüne karar verildiği anlaşılmaktadır.

İİK'nun mahcuz malların muhafazası hakkındaki 88. maddesinin 1. ve 2. fıkrasında; "Haczolunan paraları, banknotları, hamiline ait senetleri, poliçeler ve sair cirosu kabil senetler ile altın, gümüş ve diğer kıymetli şeyleri icra dairesi muhafaza eder. Diğer taşınır mallar, masrafı peşinen alacaklıdan alınarak muhafaza altına alınır. Alacaklı muvafakat ederse, istenildiği zaman verilmek şartıyla, muvakkaten borçlu yedinde veya üçüncü şahıs nezdinde bırakılabilir. Üçüncü şahsın elinde bulunan taşınır mallar haczedildiğinde, üçüncü şahsın kabulü hâlinde üçüncü şahsa yediemin olarak bırakılır. Mallar satış mahalline getirilmediği takdirde muhafaza altına alınabilir veya yediemin değişikliği yapılabilir" düzenlemesi mevcuttur.

Yedieminlik ücreti takip masraflarından olup, İİK'nun 59. maddesi ile "Takip masrafları borçluya aittir. Alacaklı, yapılmasını talep ettiği muamelenin masrafını ve ayrıca takip talebinde bulunurken borçlunun 62 nci maddeye göre yapabileceği itirazın kendisine tebliğ masrafını da avans olarak peşinen öder. Alacaklı ilk ödenen paradan masraflarını alabilir." şeklinde düzenleme yapılmıştır.

Paranın paylaştırılmasına ilişkin İİK'nun 138/2. maddesi gereğince haciz, paraya çevirme ve paylaştırma gibi bütün alacaklıları alakadar eden masraflar önce satış tutarından alınır ve artan para takip masrafları ve işlemiş faizler dahil olduğu halde alacakları nispetinde paylaştırılır.

İcra ve İflas Kanun'undaki bütün bu düzenlemeler doğrultusunda yedieminlik ücretinin takip masraflarından olduğu ve satış tutarından öncelikle alınacağı anlaşılmaktadır. Bu sebeplerle yedieminlik ücreti ancak takip masrafı olarak muhafaza tedbirinin uygulandığı takip dosyasından talep edilebilir. Yedieminlik ücretinin muhafaza tedbirine konu takip dosyasından başka bir dosyada ayrı bir takip konusu yapılması söz konusu değildir.

O halde mahkemece; alacaklının itirazın kaldırılması isteminin reddine karar verilmesi gerekirken, yazılı gerekçeyle istemin kabulü yönünde hüküm tesisi isabetsizdir.

SONUÇ : Borçlunun temyiz itirazlarının kısmen kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK'nun 366 ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), bozma nedenine göre sair temyiz itirazlarının incelenmesine yer olmadığına, peşin alınan harcın istek halinde iadesine, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 07.09.2015 gününde oybirliğiyle karar verildi.
Karara konu edilen İtirazın Kaldırılması davasına ilişkin Erzurum 1. İcra Hukuk Mahkemesinin 2014/356 esas, 2015/35 karar sayılı İLAMI

Tüm dosya kapsamına göre;davacı vekili dava dilekçesinde yediemin ücreti nedeni ile davalı hakkında takip yaptıklarını,davalının takibe itiraz ettiğini,itirazın haksız olduğunu belirterek; itirazının kaldırılmasına,% 20 den az olmamak üzere tazminata mahkum edilmesine karar verilmesini talep ettiği,davalı vekilinin davanın reddini talep ettiği, icra dosyasının incelenmesinde ilamsız icra takibine ilişkin olduğu,ödeme emrindeki toplam alacak miktarının 42.375,00 TL olduğu, ödeme emrinin davalıya 03.11.2014 tarihinde tebliğ edildiği, davalının 06.11.2014 tarihli dilekçesi ile icra dairesinin yetkisine ve borca itiraz ettiği,dosya üzerinden aldırılan bilirkişi raporunda 42.375,00 TL tutarındaki muhtıranın İ.İ.K.nun 68/1. maddesinde sayılan belgelerden olduğunu, itirazın kesin olarak kaldırılabileceğini belirttiği, rapor dosya kapsamına uygun hüküm vermeye elverişli ve yeterli bir rapor olarak değerlendirildiğinden Mahkememiz tarafından hükme esas alınabileceği sonucuna varılmıştır.

6098 Sayılı TBK nun 89/1. maddesine göre para borçları, alacaklının ödeme zamanındaki yerleşim yerinde, ödenir. 6100 sayılı HMK nun 10. maddesine göre sözleşmeden doğan davalar, sözleşmenin ifa edileceği yer mahkemesinde de açılabilir. İcra takibinin konusu yedieminlik ücretinden doğan para borcu olup alacaklının ikamet ettiği yerdeki Erzurum İcra Dairesinde takip yapmasında bir usulsüzlük yoktur. Bu nedenle davalı borçlunun icra dairesinin yetkisine yaptığı itirazın haklı olmadığı sonucuna varılmıştır.

İİK'nun 68/1. maddesi gereğince, talebine itiraz edilen alacaklının takibi, imzası ikrar ve noterlikçe tasdik edilen borç ikrarını içeren bir senede yahut resmi dairelerin veya yetkili makamların yetkileri dahilinde ve usulüne göre verdikleri bir makbuz veya belgeye müstenit ise, icra mahkemesinden itirazın kaldırılmasını isteyebilir. Davacının yaptığı ilamsız icra takibinde yediemin ücreti alacağını talep ettiği, davacının yaptığı ilamsız icra takibinde yediemin ücretine hak kazandığı icra dosyasının taraflarını borçlu olarak gösterdiği, davacının Erzurum 1.İcra Müdürlüğünün 2013/1742 Esas numaralı icra dosyasından verilen 42.375,00 TL tutarlı yediemin ücreti alacağını gösterir 30.10.2014 tarihli belge ile yine aynı icra dosyasından davalıya gönderilen 42.375,00 TL.nın 3 gün içerisinde yatırılması gerektiğine dair 02.10.2013 tarihli muhtıra yazısına dayandığı, söz konusu belgelerin İ.İ.K.nun 68/1.maddesinde belirtilen nitelikte belgelerden olduğu,davacının itirazın kaldırılmasını talep edebileceği,davalının itirazında haklı olmadığı anlaşıldığından; davanın kabulüne karar vermek gerekmiş ve aşağıdaki şekilde hüküm kurulmuştur.

HÜKÜM: Gerekçesi yukarıda açıklandığı üzere;

1-Davanın KABULÜ ile davalının Erzurum 5.İcra Müdürlüğünün 2014/10602 Esas numaralı icra dosyasına yaptığı itirazının KALDIRILMASINA,
2-Davalının %20'den aşağı olmamak üzere tazminata mahkum EDİLMESİNE,
3-Peşin harcın mahsubu ile eksik 2,50 TL'nin davalıdan hazine adına TAHSİLİNE,
4-Davacı tarafından yapılan başvurma harcı 11,70 TL, peşin harç 25,20 TL, vekalet harcı 3,80 TL, posta masrafları 18,00 TL, bilirkişi ücreti 120,00 TL olmak üzere TOPLAM:178,70 TL yargılama giderinin davalıdan alınarak davacı tarafa ÖDENMESİNE,
5-Davacı vekiline takdir edilen 500,00 TL vekalet ücretinin davalıdan alınarak davacıya ÖDENMESİNE,
6-Gider avansının kullanılmayan kısmının kararın kesinleşmesi halinde davacıya İADESİNE,
Dair taraf vekillerinin yüzlerine karşı tefhim veya tebliğinden itibaren 10 günlük temyiz yargıtay yolu açık olarak verilen karar açıkça okunup usulen anlatıldı.
Cevapla
  • Benzer Konular
    Cevaplar
    Görüntüleme
    Son mesaj

“Haciz ve Kıymet Takdiri” sayfasına dön