Hacizli Araçlar Yönünden Yediemin Ücreti için Hapis Hakkına Dayalı Takip Usulsüz


Menkul ve Gayrimenkul Haczi, Kıymet Takdiri ve Muhafazası, Yediemin İşlemleri, Haczi Kabil Olan ve Olmayan Mallar, İstihkak İddiaları, Hapis Hakkı Uygulamaları.
Cevapla
Kullanıcı avatarı
Hepsihukuk
Mesaj Panosu Yöneticisi
Mesajlar: 2278
Kayıt: 28 Mar 2021, 13:29
İletişim:

T.C.
YARGITAY
12. Hukuk Dairesi

ESAS NO : 2013/33616
KARAR NO: 2013/40226

İNCELENEN KARARIN
MAHKEMESİ: Küçükçekmece 1. İcra Hukuk Mahkemesi
TARİHİ : 05/08/2013
NUMARASI: 2013/572-2013/663
DAVACI : Kuzey Otopark Taş. Kir. Oto.Al. Sat. Tur. Hiz. San. Ve Tic. Ltd. Şti.
DAVALI :

Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki davacı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi K.A. tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü :

İcra mahkemesi kararlarından hangilerinin temyiz olunabileceği özel hükümlerle ve genel olarak da İİK.nun 363. maddesinde birer birer açıklanıp gösterilmiştir. Bunların dışında kalan mahkeme kararları kesindir. Yargıtay’ca incelenmesi istenen karar bu maddelerle tespit edilen kararlar arasına girmeyip kesin nitelikte bulunduğundan temyiz dilekçesinin (REDDİNE), ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 16.12.2013 gününde oybirliğiyle karar verildi.
T.C.
KÜÇÜKÇEKMECE
1. İCRA HUKUK MAHKEMESİ
GEREKÇELİ KARAR


ESAS NO: 2013/572 Esas
KARAR NO: 2013/663

Küçükçekmece 1.İcra Müdürlüğü: 2013/5630DAVA : Şikayet (İcra Memur Muamelesi)
DAVA TARİHİ : 30/07/2013
KARAR TARİHİ : 05/08/2013
GEREKÇELİ KARAR TARİHİ : 05/08/2013

Mahkememizde görülmekte bulunan Şikayet (İcra Memur Muamelesi) davasının dosya üzerinden incelemesi sonunda,

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:

Davacı vekili mahkememize sunmuş olduğu dava dilekçesinde özetle; müvekkilinin adli yediemin otopark işletmecisi olduğunu, otoparklarına bırakılan 34 EME 67 plakalı aracın uzun zamandır satılmaması, ücret de ödenmemesi, borçlunun da yedieminlik deposunda bulunan malı almak için çeşitli girişimlerde bulunması nedeniyle hapis haklarını kullanmak üzere icra müdürlüğüne müracaat ettiklerini, müdürlüğün taleplerini reddettiğini, gün geçtikçe satılmayıp ekonomik değeri azalan aracın mali yükümlülüklerinin artacağını BK 580.maddesine göre hapis hakları bulunduğunu, İİK 88.maddede düzenlenen aracın satış bedelinden ilk önce alacaklarının ödeneceği düzenlemesinin hapis hakkında ilişkin defter tanzimi talebini ortadan kaldırmadığını beyanla Küçükçekmece 1.İcra Müdürlüğünün 2013/5630 esas sayılı dosyasında verilen 26/07/2013 tarihli ret kararının kaldırılmasını, hapis defteri tanzimine karar verilmesini talep etmiştir.

Küçükçekmece 1.İcra Müdürlüğünün 2013/5630 esas sayılı dosyası dosya kapsamına dahil edilmiştir.

Dava "icra memur işleminin şikayetine " ilişkindir.

Tüm dosya kapsamı bir bütün olarak değerlendirildiğinde; Küçükçekmece 1.İcra Müdürlüğünün 2013/5630 esas sayılı dosyasında şikayet eden Kuzey Otopark Taşıma Kiralama Oto Al.Sat.Tur.Hiz.İnş.San ve Tic Ltd Şti tarafından karşı taraf Arslan Yavuzarslan gösterilerek yediemin depolarına bırakılan 34 EME 67 plakalı araç üzerinde İİK 270.maddesi gereğince hapis hakkının kullanılması için hapis defterinin tutulmasının talep edildiği, icra müdürlüğünün 26/07/2013 tarihli kararı ile talebin reddine karar verildiği anlaşılmıştır. Hapis hakkının kullanılması için hapis defterinin tutulması talep edilen 34 EME 67 plaka sayılı aracın hacizli olup İİK 88.maddesi gereğince satılması halinde öncelikle satış masrafları ve muhafaza giderlerinin karşılanacağı, yasal koşullar haricinde borçlunun yedieminde bulunan aracını alıp götüremeyeceği ayrıca taraflar arasında İİK 270.maddesinde bahsi geçen kira ilişkisinin de bulunmadığı anlaşıldığından şikayetin reddine karar vermek gerekmiştir.

HÜKÜM: Yukarıda açıklanan nedenlerle;
Davacının davasının REDDİNE,
Harcın yeterliliğine,
Yargılama giderlerinin davacı üzerinde bırakılmasına,
Kararın kesinleşmesinden sonra kullanılmayan gider avansının talep halinde davacıya iadesine,
İlişkin tefhim ve tebliğden itibaren 10 gün temyiz süreli olmak üzere dosya üzerinden yapılan inceleme sonunda karar verildi.05/08/2013
Cevapla
  • Benzer Konular
    Cevaplar
    Görüntüleme
    Son mesaj

“Haciz ve Kıymet Takdiri” sayfasına dön