Yediemin Ücreti Alacağı İçin Takip Yapılması - Güzel Bir Mahkeme Yorumu


Menkul ve Gayrimenkul Haczi, Kıymet Takdiri ve Muhafazası, Yediemin İşlemleri, Haczi Kabil Olan ve Olmayan Mallar, İstihkak İddiaları, Hapis Hakkı Uygulamaları.
Cevapla
Kullanıcı avatarı
Hepsihukuk
Mesaj Panosu Yöneticisi
Mesajlar: 2278
Kayıt: 28 Mar 2021, 13:29
İletişim:

T.C.
İSTANBUL
ANADOLU 11. İCRA HUKUK MAHKEMESİ


GEREKÇELİ KARAR
ESAS NO : 2013/157 Esas
KARAR NO : 2013/197
DAVA TARİHİ : 30/01/2013
KARAR TARİHİ : 11/03/2013
KARARIN YAZILMA TARİHİ :11/03/2013


Davacı vekili tarafından mahkememizde açılan davanın dosya üzerinde yapılan incelemesi sonunda;

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ :

Davacı vekili dava dilekçeninde özetle, Üsküdar 5. İcra Müdürlüğünün 2012/....Esas sayılı dosyasında 34 .........plakalı aracın yediemin ücret alacağı için yedieminin adi takip yaptığını ve günlük 10 TL den hesaplanmak suretiyle yediemin ücretinin talep edildiğini, ,araç üzerinde ......... Bankası Aş lehine rehin alacağı mevcut iken alacağın müvekkili şirket tarafından devir ve temlik alındığını, aracın ihale edilerek satıldığını ,icra müdürlüğünün 23/01/2013 tarihli kararı ile de satış bedelinin tamamının yediemine ödenmesine ve rehin alacaklısı da dahil olmak üzere diğer alacaklılara para kalmadığından ödeme yapılmasına yer olmadığına karar verildiğini, muhafaza ücretine ilişkin İİK.nun 88. ve geçici 4. Maddelerinin açık olduğunu, anılan yasal düzenlemeler gereği muhafaza ücretinin Adalet Bakanlığına Ait Depo ve Garajlarda Muhafaza Edilen Mahcuz Mallar İçin Alınacak Ücret Tarifesi Hakkındaki Tebliğ hükümleri nazara alınarak tespiti gerektiğini, dosyada alacaklı görünen A.. .... (Öz...... Otoparkı) un açık yasa hükümlerine aykırı hareket ettiğini ve kendi iradesine göre tek taraflı olarak ücret belirleyerek adi takip konusu yaptığını, takibe konu alacağın adi alacak niteliğini aldığını, İİK.nun 88. Maddesi gereği takip yapılmıyorsa muhafaza ücreti alacağının artık rüçhanlı alacak vasfını yitirdiğini, zira artık yasa hükümlerini by. pass etmek amacı güdüldüğünü, rehin alacağının rüçhanlı alacak olduğunu ve satış bedelinin rehin alacaklısı olarak taraflarına ödenmesi gerektiğini. ,ancak bu husustaki taleplerinin 28/01/2013 tarihli karar ile ret edildiğini beyan ile davanın kabulü ile memurluk kararının iptaline, 34 .........plakalı aracın satış bedelinin rehin alacaklısı olarak müvekkiline ödenmesine karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

İstanbul 16. İcra Müdürlüğünün 2012/....Esas sayılı takip dosyasının incelenmesinde takip alacaklısı davalı tarafından borçlu S.....Tekstil Paz.San. Ve Tic.Ltd.Şti. aleyhine 34 .........plakalı aracın 01/09/2009 tarihinden itibaren otopark ücreti açıklaması ile (günlük otopark ücreti :10 TL ) toplam 9.860 TL alacağın tahsili talebi ile ilamsız takip yapıldığı, borçlu şirkete ödeme emrinin 15/06/2012 tarihinde tebliğ edildiği, 30/06/2012 tarihinde (kaydına 27/06/2012 tarihinde haciz şerhi işlenen ) 34 .........plaka sayılı aracın fiili haciz ve kıymet takdirinin yapıldığı ve 20.000 TL ücret takdir edildiği, aynı zabıtla araca takip tarihinden itibaren UKM gereğince günlük 5 TL yediemin ücreti takdir edildiğinin belirtildiği, aracın 10/01/2013 tarihli 1. arttırmada 15.000 TL bedel ile alacağa mahsuben alacaklı yana ihale edildiği, ,icra müdürlüğünce satış sonrası alınan 23/01/2013 tarihli karar ile takibin yediemin ücret alacağına dayandığı, UKM tarifesi gereğince 01/09/2009 tarihinden 14/05/2012 tarihine kadar 10 TL den hesaplanarak takip tutarı 9.860 TL vee takip tarihi olan 17/05/2012 tarihinden aracın ihale alıcısına teslim tarihi olan 21/01/2013 tarihine kadar Adalet Bakanlığı Depo ve Garaj Ücret Tarifesine göre işleyen yediemin ücreti (248*4,85 TL gün için = 1.037,90 TL ) olan 1.037,90 TL ile alacaklı tarafından yapılan satış masrafları olan 563,60 TL haciz satış gideri yapıldığı toplam alacağın 1.122,05 TL tahsil harcı ile birlikte 13.189,74 TL ye baliğ olduğu, aracın ise 15.000 TL ye ihale edildiği, 2.903,68 TL MTV ve 151 TL tellaliye ödendikten sonra 11.945,32 TL paranın kaldığı yediemin ücretini dahi karşılamadığı gerekçesi ile sıra cetveli yapılmaksızın MTV., tellaliye ve dosya masrafları ödendikten sonra kalan ihale bedelinden tahsil ve cezaevi harçları da kesildikten sonra kalan 10.046,67 TL yediemin ücretinin alacaklı yana ödenmesine karar verildiği anlaşılmıştır.

Davacı vekilince mahkememizde ikame edilen dava memur işlemini şikayet davasıdır ve davacı vekili 23/01/2013 tarihli memurluk kararının iptalini talep etmiştir. İİK.nun 17.7.2003 Tarih ve 4949 Sayılı Yasanın 105. maddesi ile yürürlüğe giren Geçici 4. maddesinde “Adalet Bakanlığı veya Adalet Teşkilatını Güçlendirme Vakfınca mahcuz malların muhafazası için depo ve garajlar açılıncaya kadar özel depo ve garajlarda Adalet Bakanlığınca çıkartılan ilgili yönetmelik ve ücret tarifelerinin uygulanmasına devam olunur “ düzenlemesine yer verilmiştir. Alacaklı haczedilen taşınır malların borçlunun elinde bırakılmasına onay vermezse, gideri peşinen alacaklıdan alınarak ( İİK. mad. 95 ) haczedilen taşınır mallar uygun bir yerde muhafaza altına alınır ( İİK. mad. 88/11 ). Adalet Bakanlığı hacizli malların korunması için uygun göreceği yerlerde depo ve garaj açabileceği gibi, Adalet Teşkilatını Güçlendirme Vakfına da açtırabilir veya işletme hakkını verebilir. Alınacak depo ve garaj ücretleri, Adalet Bakanlığı'nca belirlenir. Bu yerlerin çalışma esas ve usulleri, yönetmelikte gösterilir. ( İİK. mad. 88, IV )"Adalet Bakanlığı'nca henüz yurdun her tarafında hacizli malların saklanacağı depo ve garajlar açılmadığından hacizli mallar İcra Müdürlüklerince uygun görülen özel yerlerde saklanmaktadır. Özel depo ve garajlarda da Adalet Bakanlığınca çıkartılan ilgili yönetmelik ve ücret tarifelerinin uygulanması zorunludur. (Hükümet gerekçesi) Bu yönden şikayet irdelendiğinde özel depo ve garajlarda da Adalet Bakanlığınca çıkartılan ilgili yönetmelik ve ücret tarifesinin uygulanacağı açıktır Diğer taraftan İİK.nun 59. Maddesinde “Takip masrafları borçluya aittir. Alacaklı yapılmasını talep ettiği muamelenin masrafını ve ayrıca takip talebinde bulunurken borçlunun 62. Maddeye göre yapılabileceği itirazın kendisine tebliğ masrafını da avans olarak peşinen öder. Alacaklı ile ödenen paradan masraflarını alabilir”düzenlemesine yer verilmiştir .


İİK.nun 59. Maddesindeki bu düzenlemeye göre takip masrafları borçluya ait olup alacaklı yapılmasını talep ettiği muamelenin masrafını takip talebinde bulunurken avans olarak peşinen öder. Alacaklı ilk ödenen paradan masraflarını alabilir. Hacizli malın muhafaza , idare ve işletilmesi giderleri de icra masraflarındandır.Yine İİK 138. Maddesinde “mahcuz mallar tamamı ile satıldıkça bedelleri alakadarlara avans olarak dağıtılır. Haciz ,paraya çevirme ve paylaştırma gibi bütün alacaklıları alakadar eden masraflar önce alacakları nispetinde paylaştırılır.” düzenlemesine yer verilmiştir . İİK 138. Maddede ki yasal düzenleme gereği muhafaza giderleri satış sonrası ilk olarak ödenmesi gereken giderlerdendir. Somut durumda alacaklı yanca takip 34 .........plaka sayılı aracın 01/09/2009 tarihinden itibaren günlüğü 10 TL den hesaplanan otopark ücretine dayalı olarak yapılmıştır . Araç kaydında Türkiye ......... Bankası lehine rehin şerhi bulunduğu ,yine başkaca takyidatların ( haciz ) yer aldığı anlaşılmaktadır. Davacı yanca sunulan temlik sözleşmesinden de rehin konusu alacağın davacı yanca temlik alındığı sabittir. Bu durumda davacı yanın dava açmakta hukuki yararı bulunduğu açıktır. İcra Müdürlüğünce verilen karar da masraf ve vergilerin mahsubuna müteakip kalan ihale bedelinin muhafaza ücreti alacağını bile karşılamadığı gerekçesi ile tamamının takip alacaklısı yana ödenmesine karar verilmiştir. Ancak İİK.nun 138. Maddesinde ifadesini bulan ve ihale bedelinden mahsup edilerek öncelikle ödenecek muhafaza gideri sıra cetvelinde yer verilecek tüm takiplere ait muhafaza gideridir ve bu giderin Adalet Bakanlığına Ait Depo ve Garajlarda Muhafaza Edilen Mahcuz Mallar İçin Alınacak Ücret Tarifelerinin 3. ve 4. Maddeleri esas alınarak hesaplanması gerekir. Bu anlamda takibe konu alacağın İİK 138. Maddesindeki öncelikle ödenmesi gereken muhafaza gideri alacağı olarak kabulü mümkün bulunmamaktadır. Bu alacak adi alacak niteliğindedir. Tüm bu hususlar nazara alındığında da araç kaydındaki rehin ve haciz şerhleri nazara alınarak icra müdürlüğünce sıra cetveli düzenlemesi gerektiği sabittir. Sıra cetveli tanziminde de öncelikle ödenmesi gereken muhafaza gideri alacağının tespitinde araç kaydındaki haczin devam ettiği takiplerin tespiti ve haczin devam ettiği bu takiplerde muhafazanın hangi tarihte yapıldığının tespiti ve bu tarihten itibaren Tarife hükümleri (3. ve 4. Maddeler) gereği hesaplanması gerekir. Hesaplanacak bu muhafaza ücreti alacağı İİK. 138. Maddesinde hükme bağlanan öncelikle ödenmesi gereken alacaktır ve bunun ve ödenmesi gereken diğer masrafların mahsubunu müteakip sıra cetvelinin İİK 206. Maddesi gereğince tanzimi zorunludur. Bu durumda icra müdürlüğünce verilen 23/01/2013 tarihli karar İİK.nun geçici 4., Maddesi ile 138. Maddesi hükümlerine aykırı olduğundan davacı yanca mahkememizde ikame edilen şikayetin ( şikayet niteliğinde itibarı ile süresiz şikayete tabidir) kabulüne karar vermek gerekmiş ve aşağıdaki hüküm kurulmuştur .

HÜKÜM :Nedenleri yukarıda açıklandığı üzere;

Davanın (şikayetin) kabulü ile İstanbul Anadolu 16. İcra Müdürlüğünün 2012/....Esas sayılı takip dosyasından verilen 23/01/2013 tarihli memurluk kararının iptali ile İİK.nun Geçici 4. Maddesi ile 138. ve 206. Maddeleri nazara alınarak sıra cetveli yapılmasına,

Davacı yanın şikayetinde haklılığı ve şikayet sonucu nazara alınarak davacı yanca yatırılan harçların kararın kesinleşmesini müteakip talep halinde iadesine,
Davanın memur işlemini şikayet olması sebebi ile davacı yanca yapılan diğer yargılama giderlerinin üzerinde bırakılmasına ve davacı yan lehine avukatlık ücreti takdirine yer olmadığına ,

Kalan gider avansının kararın kesinleşmesine müteakip davacı yana iadesine ,

Dair davacı vekilinin ve davalının yokluğunda kararın tebliğinden itibaren Yargıtay İlgili Hukuk Dairesi Başkanlığına 10 gün içinde temyiz yolu açık olmak dosya üzerinde yapılan inceleme neticesinde karar verildi. 11/03/2013
Cevapla
  • Benzer Konular
    Cevaplar
    Görüntüleme
    Son mesaj

“Haciz ve Kıymet Takdiri” sayfasına dön