Yediemin Ücreti için Bakanlık Tarifesi Uygulanır, Kalan Miktar Yönünden Sıra Cetveli Yapılması Gerek


Menkul ve Gayrimenkul Haczi, Kıymet Takdiri ve Muhafazası, Yediemin İşlemleri, Haczi Kabil Olan ve Olmayan Mallar, İstihkak İddiaları, Hapis Hakkı Uygulamaları.
Cevapla
Kullanıcı avatarı
Hepsihukuk
Mesaj Panosu Yöneticisi
Mesajlar: 2278
Kayıt: 28 Mar 2021, 13:29
İletişim:

T.C.
YARGITAY
12. Hukuk Dairesi

ESAS NO : 2015/4305
KARAR NO: 2015/13434

İNCELENEN KARARIN
MAHKEMESİ: İstanbul Anadolu 3. İcra Hukuk Mahkemesi
TARİHİ : 27/10/2014
NUMARASI: 2014/457-2014/823


Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki davacı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi N.T. tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü:

Tarafların karşılıklı iddia ve savunmalarına, dayandıkları belgelere, temyiz olunan kararda yazılı gerekçelere göre yerinde bulunmayan temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun mahkeme kararının İİK.nun 366. ve HUMK.nun 438. maddeleri uyarınca (ONANMASINA), alınması gereken 27,70 TL temyiz harcından, evvelce alınan harç varsa mahsubu ile eksik harcın temyiz edenden tahsiline, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 12.05.2015 gününde oybirliğiyle karar verildi.
T.C.
İSTANBUL ANADOLU
3. İCRA HUKUK MAHKEMESİESAS NO : 2014/457 Esas
KARAR NO: 2014/823GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:

Şikayetçi vekili *** 18.İcra Müdürlüğünün 2013/***** Esas sayılı icra müdürlüğünün 07/05/2014 tarihli kararının kaldırılarak ihale bedelinin tamamının nakit olarak icra dosyasına yatırılmasına karar verilmesi, Adalet Bakanlığı Resmi Ücret Tarifesi' ne göre hesaplama yapılarak yediemin ücret alacağı belirlendikten sonra ve nakit yatan ihale bedelinden Adalet Bakanlığı Resmi Ücret Tarifesi' ne göre hesap edilen yediemin ücret alacağı ödendikten sonra, kalan ihale bedelinin ihaleye konu 34 DP 5154 plakalı araç üzerindeki rehin hakkı devam ettiğinden, rehin alacaklısı müvekkil bankaya ödenmesine karar verilmesini talep etmiştir.

*** 18 İcra Müdürlüğünün 2013/***** esas sayılı takip dosyası getirtilerek incelenmiştir.

İİK.nun 17.7.2003 Tarih ve 4949 Sayılı Yasanın 105. maddesi ile yürürlüğe giren Geçici 4. maddesinde “Adalet Bakanlığı veya Adalet Teşkilatını Güçlendirme Vakfınca mahcuz malların muhafazası için depo ve garajlar açılıncaya kadar özel depo ve garajlarda Adalet Bakanlığınca çıkartılan ilgili yönetmelik ve ücret tarifelerinin uygulanmasına devam olunur “ düzenlemesine yer verilmiştir. Alacaklı haczedilen taşınır malların borçlunun elinde bırakılmasına onay vermezse, gideri peşinen alacaklıdan alınarak ( İİK. mad. 95 ) haczedilen taşınır mallar uygun bir yerde muhafaza altına alınır ( İİK. mad. 88/11 ). Adalet Bakanlığı hacizli malların korunması için uygun göreceği yerlerde depo ve garaj açabileceği gibi, Adalet Teşkilatını Güçlendirme Vakfına da açtırabilir veya işletme hakkını verebilir. Alınacak depo ve garaj ücretleri, Adalet Bakanlığı'nca belirlenir. Bu yerlerin çalışma esas ve usulleri, yönetmelikte gösterilir. ( İİK. mad. 88, IV )"Adalet Bakanlığı'nca henüz yurdun her tarafında hacizli malların saklanacağı depo ve garajlar açılmadığından hacizli mallar İcra Müdürlüklerince uygun görülen özel yerlerde saklanmaktadır. Özel depo ve garajlarda da Adalet Bakanlığınca çıkartılan ilgili yönetmelik ve ücret tarifelerinin uygulanması zorunludur.(Hükümet gerekçesi) Bu yönden şikayet irdelendiğinde özel depo ve garajlarda da Adalet Bakanlığınca çıkartılan ilgili yönetmelik ve ücret tarifesinin uygulanacağı açıktır.Diğer taraftan İİK.nun 59. Maddesinde “Takip masrafları borçluya aittir. Alacaklı yapılmasını talep ettiği muamelenin masrafını ve ayrıca takip talebinde bulunurken borçlunun 62. Maddeye göre yapılabileceği itirazın kendisine tebliğ masrafını da avans olarak peşinen öder. Alacaklı ile ödenen paradan masraflarını alabilir”düzenlemesine yer verilmiştir .

İİK.nun 59. Maddesindeki bu düzenlemeye göre takip masrafları borçluya ait olup alacaklı yapılmasını talep ettiği muamelenin masrafını takip talebinde bulunurken avans olarak peşinen öder. Alacaklı ilk ödenen paradan masraflarını alabilir. Hacizli malın muhafaza, idare ve işletilmesi giderleri de icra masraflarındandır.Yine İİK 138. Maddesinde “mahcuz mallar tamamı ile satıldıkça bedelleri alakadarlara avans olarak dağıtılır. Haciz, paraya çevirme ve paylaştırma gibi bütün alacaklıları alakadar eden masraflar önce alacakları nispetinde paylaştırılır.” düzenlemesine yer verilmiştir. İİK 138. Maddede ki yasal düzenleme gereği muhafaza giderleri satış sonrası ilk olarak ödenmesi gereken giderlerdendir.

Somut olayda satışı yapılan araç 31/05/2011 tarihinde yakalamalı ve hacizli olarak otoparka çekilmiş olup icra dosyasından ise yapılan haczin tarihi 20/12/2013' tür. Yapılan satış sonrasında icra müdürlüğünce İİK nun 100.maddesindeki bilgiler toplandıktan sonra İİK nun 140.ve devamı maddeleri gereğince satış tutarının bütün alacaklıların alacağını tamamen ödemeye yetmemesi durumunda bir sıra cetveli düzenlenmesi gerektiği anlaşılmakla; icra müdürlüğünce öncelikle satış bedelinin icra kasasına alınmasına, icra veznesine alınmasından sonra satış masraflarının düşürülmesi ile arta kalan bedelin sıra cetveli doğrultusunda dağıtılması yapılması gerekirken talebin reddine karar verilmesi isabetsiz olmakla, şikayetin bu yönden kabulü ile 07/05/2014 tarihli icra müdürlüğü kararının kaldırılmasına karar verilmiştir. Şikayetçinin Adalet Bakanlığı Resmi Ücret Tarrifesine göre hesaplama yapılması yeddiemin ücretinin belirlenmesi ve yeddiemin ücret bedelini ödendikten sonra kalan bakiyenin bankaya ödenmesi yönündeki taleplerin ise ancak icra müdürlüğünce sıra cetveli işlemine hazırlık ve sıra cetveli düzenlendikten sonra şikayet yolu ile yapılan işlemler mahkeme önüne getirilebileceğinden sair taleplerin reddine karar verilmiştir.

HÜKÜM: Gerekçesi yukarıda açıklandığı üzere;

1-Şikayetin KISMEN KABULÜ ile, ***** 18. İcra Müdürlüğü'nün 2013/***** esas sayılı icra dosyasında verilen 07/05/2014 tarihli kararının KALDIRILMASINA,
2-Alacaklının diğer taleplerinin REDDİNE,
2-Peşin yatrılan harcın karar ve ilam harcına mahsubu ile hazineye gelir yazılmasına.
3-Şikayetin niteliği gereği davacı tarafça yapılan yargılama giderinin kendi üzerinde bırakılmasına,
4-Şikayetin niteliği gereği davacı lehine ücreti vekalet takdirine yer olmadığına,
5-Bakiye gider avansının karar kesinleştiğinde ve talep halinde davacıya iadesine,
Dair; tarafların yokluğunda kararın tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkememize sunacakları dilekçe ile Yargıtay 12. Hukuk Dairesi Başkanlığı nezdinde temyiz yolu açık olmak üzere HMK' nın 320/1.maddesi uyarınca dosya üzerinden yapılan inceleme sonunda karar verildi. 27/10/2014
Cevapla
  • Benzer Konular
    Cevaplar
    Görüntüleme
    Son mesaj

“Haciz ve Kıymet Takdiri” sayfasına dön