Kamulaştırmasız El Atma - İcra Harçları ve İcra Vekalet Ücreti Maktu Olur


İcra ve İflas Harçları, Cezaevi Yapı Harcı, Yargı Harçları, KDV ve Damga Vergisi Uygulamaları
Cevapla
Kullanıcı avatarı
Hepsihukuk
Mesaj Panosu Yöneticisi
Mesajlar: 2278
Kayıt: 28 Mar 2021, 13:29
İletişim:

Kamulaştırmasız elatmadan kaynaklanan ilama mesnetle 15.05.2013'te başlatılan takipte, dosya kapak hesabı 31.5.2013'te yapılmış ve dosya borcu da 1.7.2013'te ödenmiştir.

2942 S.K. Geçici Madde 6/7 hükmü 11.6.2013'te yürürlüğe girmiş olmakla; ödeme sırasında icra harçları ve icra vekalet ücretinin maktu hesaplanması gerekir.


Yargıtay 8. Hukuk Dairesi, Esas: 2013/24312, Karar: 2014/2649 İçtihat

"Yukarıda tarih ve numarası yazılı Mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki davacı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden Daire'ye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : Şikayet eden borçlu vekili İcra Mahkemesi'ne başvurusunda; kamulaştırmasız elatmadan kaynaklanan ilama dayalı takipte 6487 sayılı Yasa ile değişik 2942 sayılı Yasa'nın Geçici 6.maddesi gereğince maktu harç ve maktu vekalet ücreti alınması gerektiğinden bahisle dosya kapak hesabında icra vekalet ücretinin ve harçların nispi olarak hesaplanması işleminin iptaline karar verilmesini istemiştir. Mahkemece takip tarihi (15.05.2013) ve dosya kapak hesap tarihi (31.05.2013) itibariyle anılan yasa değişikliğinin yürürlükte olmadığı, bu nedenle nispi icra vekalet ücreti ve harç alınmasının yasaya aykırı olmadığı gerekçesiyle şikayetin reddine karar verilmesi üzerine; hüküm borçlu vekili tarafından temyiz edilmiştir.

11.06.2013 tarihinde yürürlüğe giren 6487 sayılı Yasa'nın 21. maddesi ile değişik 2942 sayılı Yasa'nın Geçici 6.maddesinin 7. fıkrasında "Bu madde kapsamında açılan davalarda mahkeme ve icra harçları ile her türlü vekalet ücretleri bedel tespiti davalarında öngörülen şekilde maktu olarak belirlenir." hükmü düzenlenmiştir.

Somut olayda; kamulaştırmasız elatmadan kaynaklı tazminat alacağı ilamı takibe konulmuş olup, takip borcu ise icra dosyasına 01.07.2013 tarihinde ödenmiştir. Anılan Yasa değişikliği 11.06.2013 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Yasanın yürürlüğe girmesinden sonra yapılan ödeme sırasında yukarıda açıklanan yasa maddesi gereğince icra harçları ve icra vekalet ücretinin maktu hesaplanması gerekir.

O halde; mahkemece şikayetin kabulü yerine, yazılı gerekçeyle istemin reddi isabetsizdir.

KARAR : Borçlu vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile Mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle 6100 sayılı HMK'nun Geçici 3. maddesi yollamasıyla 1086 sayılı HUMK'nun 428. maddesi uyarınca BOZULMASINA, taraflarca HUMK'nun 388/4. (HMK m.297/ç) ve İİK'nun 366/3.maddeleri gereğince Yargıtay Daire ilamının tebliğinden itibaren ilama karşı 10 gün içinde karar düzeltme isteğinde bulunulabileceğine, 18.02.2014 tarihinde oybirliğiyle karar verildi."
Cevapla
  • Benzer Konular
    Cevaplar
    Görüntüleme
    Son mesaj

“Harç & Vergi Uygulamaları” sayfasına dön